เรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการจับมือยูเอ็นลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในโรงเรียน

17 ธันวาคม 2020

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้