เรื่อง

ไทยเปิดตัวระบบสุขภาพรับ “ความปรกติใหม่” เพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมหลังวิกฤตโควิด 19

11 สิงหาคม 2020
ข้อความประกอบ: รูปแบบบริการทางการแพทย์ใน “ความปรกติใหม่” – “ปัตตานีโมเดล”
ภาพ: © สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้