ผู้จัดงาน

UN

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ความยากจนต้องหมดไป
2. ความอดอยากต้องหมดไป
3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. น้ำสะอาดและสุขอนามัย
7. พลังงานสะอาดราคาถูก
8. งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้ำ
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
12. บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
13. แก้ปัญหาโลกร้อน
14. ชีวิตในน้ำ
15. ชีวิตบนบก
16. สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
17. ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Information

onwara.poonsombat@one.un.org

11 กันยายน 2020 | 9:45am - 11:40am
ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

สหประชาชาติประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” เพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถานที่ตั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไทย
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร 10240

11 กันยายน 2020 | 9:45am - 11:40am

เกี่ยวกับอีเวนต์

สหประชาชาติประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” เพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ติดตามการถ่ายทอดวงเสวนาได้ทางเฟสบุ๊ก @Thailand.UN และ @nida.ac.th ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020 เวลา 9.45-11.40 น.

ร่วมสนทนาโดย

  • ศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
  • ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ณณิชา เศรษฐพรพงค์ นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ธันณี ศรีสกุลไชยรัก เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
  • ณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ดำเนินรายการโดย ธมน เล็กปรีชากุล เจ้าหน้าที่กำกับข้อมูลและรายงานติดตามผล สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ในประเทศไทย (UNRCO)

 

Shaping Thailand's Sustainable Path Together

ผู้พูด

ผู้เขียน
กีต้า ซับบระวาล
ผู้ประสานงานประจำประเทศ
ยูเอ็น
กีต้า ซับบระวาล