GCNT FORUM 2020: การนำของภาคธุรกิจเพื่อนำประเทศไทยสู่ SDGs 31 ส.ค. 2020

ผู้นำภาคธุรกิจให้คำมั่นสัญญาในการนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย