UN in Thailand

สหประชาชาติในประเทศไทย

The Sustainable Development Goals in Thailand

สหประชาชาติทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและประชาชนไทยมากว่า 50 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยยึดตามวาระสำคัญและแผนงานระดับชาติ ทีมสหประชาชาติประจำประเทศประกอบด้วยหน่วยงานของสหประชาชาติ 21 หน่วยงาน ซึ่งต่างดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉพาะด้านในประเทศไทย งานของเราได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือที่ล้ำค่าระหว่างเรากับรัฐบาลไทย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับชาติ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้บริจาค และสื่อมวลชน นอกจากนี้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมกาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) อีกด้วย

องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และการอุทิศตนพื่อภารกิจของสหประชาชาติ นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทรัพยากรของสหประชาชาติจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อช่วยหนุนเสริมปณิธานของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน ค.ศ. 2030 เจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า เราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นี่คือหลักการที่เป็นแนวทางให้กับกิจกรรมทุกอย่างที่ครอบครัวสหประชาชาติทำในประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ ทีมสหประชาชาติในประเทศไทยจึงได้ลงนามในกรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNPAF 2017-2021 กับรัฐบาลไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เอกสารนี้อธิบายแนวทางการทำงานของหน่วยงานในระบบสหประชาชาติทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือในประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPAF 2017-2021) ยังระบุอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้น (ผลลัพธ์ที่สหประชาชาติต้องการบรรลุ) ในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า และความรับผิดชอบของหน่วยงานของสหประชาชาติตามที่ตกลงกับรัฐบาล ผลลัพธ์ในกรอบภาคีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สำหรับ พ.ศ. 2560-2564

UN in Thailand
ข้อความประกอบ: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

เหตุการณ์สำคัญ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ประเทศไทย

การทำงานของหน่วยงานทั้ง 19 แห่งของสหประชาชาติในประเทศไทยครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดในฐานะประเทศผู้มีรายได้ปานกลางระดับสูงจากการประเมินโดยองค์การสหประชาชาติ ทีมสหประชาชาติประจำประเทศจะสนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ ข้อ 1.3 การขยายขอบเขตการคุ้มครองทางสังคม ข้อ 3.4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ข้อ 4.1 การช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนอพยพ ข้อ 5.5 การสนับสนุนเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองมากขึ้น ข้อ 8.3 การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมโดยเยาวชน ข้อ 10.2 การเปิดรับคนชายขอบ โดยเฉพาะชุมชน LGBTI ข้อ 10.7 การดูแลการโยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ 13.2 ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้อ 16.1 การสนับสนุนความสามัคคีในสังคมเพื่อยุติความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย ข้อ 16.9 การผลักดันและสนับสนุนการยุติปัญหาคนไร้สัญชาติ ข้อ 17.7 การเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อ 17.9 การแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยนใต้ – ใต้