ติดต่อเรา

องค์การสหประชาชาติ ชั้น 12
ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ติดต่อหน่วยงานของเรา

FAO
เลขที่ 39 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ILO
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 2219
IOM
อาคารรัจนาการ ชั้น 18
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 343 9300
ITU
เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานครประเทศไทย
+66 2 575 0055
OHCHR
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 1235
UN Environment
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 2
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 2314
UN HABITAT
อาคารสหประชาชาติ
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
UN WOMEN
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 5
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 2093
UNAIDS
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 9
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 680 4178
UNDP
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 0 2304 9191

+66 0 2304 9191
UNESCO
อาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 3910577
UNFPA
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 4
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 280 1871
UNHCR
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 02 056 0000
UNICEF
เลขที่ 19 ถนนท่าพระอาทิตย์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 356 9499
UNIDO
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5
เลขที่ 57 ถนนพระสุเมรุ
แขวงบางลำภู เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 280 8691
UNISDR
อาคารสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 02 288 2745
UNODC
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 2100
UNOPS
อาคาร 208 ถนนวิทยุ ชั้น 16
เขตลุมพินี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 288 1614
UNV
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 1
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
+66 2 304 9100
WHO
เลขที่ 88/20 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
นนทบุรี ประเทศไทย
+66 0 25 470 100