เรื่อง

Thailand flexes financial muscle to grapple with climate crisis

15 สิงหาคม 2021
ข้อความประกอบ: The private sector in Thailand has a key role to play in the country's transition to a net zero carbon economy.
ภาพ: © Unsplash/Geoff Greenwood

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNEP
United Nations Environment Programme

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้