เรื่อง

โครงการ WE RISE Together ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทยและเวียดนาม

28 มีนาคม 2022
ภาพ: © Australian Embassy Thailand

เขียนโดย

Montira Narkvichien (UN WOMEN)

มณฑิรา นาควิเชียร

UN WOMEN
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการงานสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN WOMEN
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการนี้

DFAT
Department of Foreign Affairs and Trade

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้