บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

หนังสือคู่มือฉบับนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รัฐสมาชิกทั้ง 193 รัฐแห่งสหประชาชาติรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนสำคัญของ “การปรับเปลี่ยนโลกของเรา วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ 2000 ถึง 2015) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนิยามจุดประสงค์การพัฒนาระยะยาวระดับโลก เพื่อกำหนดวิธิที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในทกุประเทศ เป้าหมายระดับโลกเหล่านี้ซึ่งมีชื่อเรียกโดยรวมว่าวาระ 2030 นั้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 และกำหนดให้ดำเนินจนลุล่วงในปี 2030

 

 

เผยแพร่โดย
UNDP