การประชุมของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 'การนำของภาคธุรกิจในประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน'