ประเทศไทยแอคทีฟ! ทำแบบสอบถาม UN75 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม UN75 มากกว่า 8,000 คนจากประเทศไทย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหประชาชาติก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ด้วยการจุดประกายการหารือระดับโลกผ่านแบบสำรวจออนไลน์ UN75 เพื่อสอบถามผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับ “อนาคตที่เราต้องการ” โดยมีประชาชนจำนวน 1.32 ล้านคนทั่วโลกร่วมตอบแบบสำรวจและบอกเล่าถึงประเด็นปัญหาที่ตนมองว่าสำคัญ ในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คน ซึ่งเป็นอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ร้อนละ 77 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ตนเองอายุ 30 หรือน้อยกว่า 30 ปี

ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจร้อยละ 77 เป็นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องส่วนหนึ่งจากกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของสหประชาชาติ ประเทศไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจเป็นผู้หญิง ซึ่งทำให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าผู้ชาย

จากคำตอบของคำถาม 3 ข้อเกี่ยวข้องกับ 1) การฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ 2) แนวโน้มของโลกในระยะยาว และ 3) โลกที่คุณอยากเห็นในอีก 25 ปี พบว่ามีการให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ

  • การยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการปรับปรุงสุขภาพและการศึกษา
  • การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด
  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
  • สิทธิมนุษยชนคือองค์ประกอบที่สำคัญมากในหลาย ๆ ด้าน และเป็นรากฐานสำหรับทุกอย่าง  

กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่าทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทยขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย และประทับใจในความกระตือรือร้นของเยาวชน “ดิฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับ 4 ประเด็นหลักจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นไปที่ประชากรที่เปราะบางที่สุด การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนที่เป็นรากฐานสำคัญของทุกอย่าง สหประชาชาติ ประเทศไทยจะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของเราจะสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่ผู้คนในประเทศไทยให้ความสำคัญ”

ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยตอบว่า เพื่อฟื้นฟูโลกจากโรคระบาด เราควรให้ความสำคัญกับการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า จัดการกับความไม่เท่าเทียมที่ และเพิ่มการสนับสนุนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตามลำดับ

 

เมื่อขอให้มองถึงอนาคตระยะไกล ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยกล่าวว่า พวกเขาต้องการเห็นการเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ตามด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อ และการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นตามลำดับ

 

UN75 results for Thailand Q3
ผู้ตอบแบบสำรวจ ตอบว่า วิกฤตโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพจะส่งผลกระทบในอนาคตมากที่สุด

อ่านผลการสำรวจในระดับโลกได้ที่นี่

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ILO
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
INSTRAW
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
IOM
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
OHCHR
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
UN WOMEN
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
UN HABITAT
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNAIDS
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UNISDR
สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
UN Environment
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNHCR
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
UNIDO
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
UNODC
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
UNOPS
สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ
UNV
โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ
WHO
องค์การอนามัยโลก