เกี่ยวกับสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (Resident Coordinator) ทำหน้าที่นำและบริหารทีมงานสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Country Team) โดยมีสำนักงานผู้ประสานงาน (Resident Coordinator Office) สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นตัวแทนเลขาธิการสหประชาชาติ มีอำนาจนำการบริหารทีมงานสหประชาชาติเพื่อมุ่งบรรลุผลตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ผ่านการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและรัฐบาลไทยว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Cooperation Framework: UNSDCF)

ทีมงานสหประชาชาติ (UNCT) ในประเทศไทยประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรชำนัญพิเศษในหลายด้านที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความชำนาญเฉพาะและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ให้แก่โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานด้วย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

กีต้า ซับบระวาล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

กีต้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเกือบ 3 ทศวรรษ จากการทำงานในบริบทต่าง ๆ ของประเทศในทวีปเอเชีย งานของเธอมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การสร้างสันติภาพ ธรรมาภิบาล และนโยบายทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาตาและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่เกิดขึ้น

กีต้าเคยทำงานในบทบาทผู้บริหารระดับสูงและผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้กับสถาบันต่าง ๆ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาของเธอมีตั้งแต่การทำงานร่วมกับกลุ่มสตรีระดับรากหญ้า มูลนิธิระหว่างประเทศ ไปจนถึงองค์กรทวิภาคีและพหุภาคี ก่อนที่เธอจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทย คุณกีต้าได้เป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสันติภาพและการพัฒนาสำหรับสหประชาชาติในประเทศศรีลังกาเป็นเวลาเกือบ 7 ปี

ก่อนที่จะร่วมงานกับสหประชาชาติ กีต้าเคยดำรงตำแหน่งรองผู้แทนประจำประเทศของมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ประจำประเทศมัลดีฟส์และประเทศศรีลังกา และเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความยากจนและนโยบายให้กับฝ่ายการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรในประเทศอินเดียและเวียดนาม

กีต้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเวลส์ (University of Wales) สหราชอาณาจักร และเป็นผู้เขียนเอกสารเชิงนโยบายมากมายเกี่ยวกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี

 

ทีมงานของเรา

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

  • อิโวนา สปิตโควสกี (Iwona Spytkowski) – หัวหน้าทีมและนักวางแผนกลยุทธ์
  • เอมมา เกษมสุวรรณ (Emma Kasemsuwan) – ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ดุษฎี ทรงอยู่ (Dusadee Songyoo) – เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน
  • มาริสา ปัณยาชีวะ (Marisa Panyachiva) – เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
  • ดร. มานพ อุดมเกิดมงคล (Manop Udomkerdmongkol) – เศรษฐกร
  • ดร. ธมน เล็กปรีชากุล (Thamana Lekprichakul) – เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลและการรายงานผล
  • ยูอี ว้าช (Yui Walsh) – เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  • อึนเฮ คิม (Eunhae Kim) – เยาวชนผู้ช่วยด้านสภาพภูมิอากาศ
  • จินตนา สกุลบริรักษ์ (Jintana Sakulborirak) – เจ้าหน้าที่ด้านสันติภาพและการพัฒนา
  • บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล (Bovornpong Vathanathanakul) – เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ