เกี่ยวกับสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทยจะดำเนินการภายใต้การนำของผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนุบสนุนจากสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

ผู้ประสานงานประจำประเทศ คือผู้นำของทีมสหประชาชาติประจำประเทศ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ทีมสหประชาชาติในประเทศไทยกำลังร่วมมือกันเพื่อดึงจุดแข็งและข้อได้เปรียบของระบบสหประชาชาติในประเทศ แล้วนำมาเพิ่มผลกระทบเชิงบวกผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สอดประสานกัน ตลอดจนเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ

มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติของของเลขาธิการสหประชาชาติครั้งที่ 72/279 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนระบบโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนสำหรับคณะทำงานรุ่นใหม่ ๆ ในทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศ ซึ่งศูนย์กลางการทำงานจะอยู่ที่การวางโครงการเชิงกลยุทธ์ร่วมกับรัฐบาล ภารกิจนี้จะนำโดยผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศที่มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมีอำนาจในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อศักดิ์ศรี ความมั่งคั่ง และสันติภาพบนโลกที่สมบูรณ์

 

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

กีต้า ซับบระวาล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

กีต้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเกือบ 3 ทศวรรษ จากการทำงานในบริบทต่าง ๆ ของประเทศในทวีปเอเชีย งานของเธอมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การสร้างสันติภาพ ธรรมาภิบาล และนโยบายทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาตาและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่เกิดขึ้น

กีต้าเคยทำงานในบทบาทผู้บริหารระดับสูงและผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้กับสถาบันต่าง ๆ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาของเธอมีตั้งแต่การทำงานร่วมกับกลุ่มสตรีระดับรากหญ้า มูลนิธิระหว่างประเทศ ไปจนถึงองค์กรทวิภาคีและพหุภาคี ก่อนที่เธอจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทย คุณกีต้าได้เป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสันติภาพและการพัฒนาสำหรับสหประชาชาติในประเทศศรีลังกาเป็นเวลาเกือบ 7 ปี

ก่อนที่จะร่วมงานกับสหประชาชาติ กีต้าเคยดำรงตำแหน่งรองผู้แทนประจำประเทศของมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ประจำประเทศมัลดีฟส์และประเทศศรีลังกา และเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความยากจนและนโยบายให้กับฝ่ายการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรในประเทศอินเดียและเวียดนาม

กีต้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเวลส์ (University of Wales) สหราชอาณาจักร และเป็นผู้เขียนเอกสารเชิงนโยบายมากมายเกี่ยวกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี

 

ทีมงานของเรา

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

  • อิโวนา สปิตโควสกี (Iwona Spytkowski) – หัวหน้าทีมและนักวางแผนกลยุทธ์
  • เอมมา เกษมสุวรรณ (Emma Kasemsuwan) – ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ดุษฎี ทรงอยู่ (Dusadee Songyoo) – เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน
  • ทิโมธี อัลชิน (Timothy Alchin) – ที่ปรึกษาด้านสันติภาพและการพัฒนา
  • ชมสิริ ถิรพรวิทูร (Chomsiri Tirapornvitoon) – เจ้าหน้าที่ด้านสันติภาพและการพัฒนา
  • มาริสา ปัณยาชีวะ (Marisa Panyachiva) – เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
  • มานพ อุดมเกิดมงคล (Manop Udomkerdmongkol) – เศรษฐกร
  • ธมน เล็กปรีชากุล (Thamana Lekprichakul) – เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลและการรายงานผล
  • ยูอี ว้าช (Yui Walsh) – เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  • บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล (Bovornpong Vathanathanakul) – เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ