การสนับสนุนของสหประชาชาติต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ประเทศไทย

เจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า เราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นี่คือหลักการที่เป็นแนวทางให้กับกิจกรรมทุกอย่างของสหประชาชาติในประเทศไทย ทีมสหประชาชาติในประเทศไทยได้ลงนามในกรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNPAF 2017-2021 กับรัฐบาลไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 เอกสารนี้อธิบายแนวทางการทำงานของหน่วยงานในระบบสหประชาชาติทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือในประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPAF 2017-2021) ระบุอย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่สหประชาชาติต้องการบรรลุในช่วงเวลา 5 ปี