สิ่งพิมพ์

หนังสือคู่มือฉบับนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิ่งพิมพ์

การศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในบริบทของชุมชนเมือง โดย UNHCR

คัดกรองโดย