หน่วยงานของสหประชาชาติใน ประเทศไทย

FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่ประสานความพยายามระหว่างประเทศในการขจัดความอดอยาก เป้าหมายขององค์การคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี
ILO
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมุ่งมั่นส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และสิทธิมนุษยชนและแรงงานตามหลักสากล โดยดำเนินการตามพันธกิจพื้นฐานขององค์การที่ว่า ความยุติธรรมทางสังคมคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นสากล
IOM
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานยึดมั่นในหลักการที่ว่า การโยกย้ายถิ่นอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นระบบระเบียบนั้นก่อประโยชน์แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานและสังคม ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศระดับนำด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนในประชาคมโลก
ITC
องค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าอย่างยั่งยืนในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ITU มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด งานของเราคือการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิในการสื่อสารของทุกคน
OHCHR
พันธกิจของสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คือการปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดให้กับทุกคน ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงสิทธิของตน และช่วยเหลือผู้ที่มีหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว เพื่อให้สิทธิเหล่านั้นได้รับการเคารพและปฏิบัติตามอย่างแท้จริง
UN Environment
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับนำของโลก มีหน้าที่กำหนดวาระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงานของระบบสหประชาชาติที่สอดคล้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกอย่างแท้จริง
UN HABITAT
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ เป็นโครงการของสหประชาชาติที่ทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับชุมชนเมือง พันธกิจคือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดการให้มีที่พักพิงอย่างเพียงพอสำหรับทุกคน
UN WOMEN
ยูเอ็น วีเมน ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังทางสังคมให้แก่ผู้หญิง เป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิง และช่วยให้ความต้องการของประชากรกลุ่มนี้ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วขึ้นทั่วโลก
UNAIDS
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในฐานะโครงการร่วมของสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ คือความร่วมมืออย่างมีนวัตกรรมในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศต่าง ๆ เพื่อทำให้การป้องกัน การรักษา การดูแล และการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำงานในกว่า 170 ประเทศและดินแดน เพื่อขจัดความยากจนและพิทักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน เราช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนานโยบาย ทักษะ ความร่วมมือและสถาบันที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
UNESCO
ภารกิจของยูเนสโกคือการช่วยสร้างสันติภาพ ขจัดความยากจน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการหารือระหว่างวัฒนธรรม ผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานระดับนำของสหประชาชาติในการสร้างโลกที่การตั้งครรภ์ทุกครั้งคือเรื่องที่น่ายินดี การคลอดทุกครั้งปลอดภัย และศักยภาพของเยาวชนทุกคนได้รับการเติมเต็ม UNFPA ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเยาวชนหลายล้านคนใน 155 ประเทศและดินแดน
UNHCR
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ คือองค์กรระดับโลกที่ทุ่มเทเพื่อรักษาชีวิต ปกป้องสิทธิ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ลี้ภัย ชุมชนพลัดถิ่น และคนไร้สัญชาติ
UNICEF
ยูนิเซฟ หรือ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ทำงานใน 190 ประเทศและดินแดนเพื่อรักษาชีวิต ปกป้องสิทธิของเด็ก ๆ และช่วยเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยรุ่น และเราไม่เคยย่อท้อ
UNIDO
ยูนิโดมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความสำเร็จในการบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจำเป็นต่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง
UNDRR
อาณัติของสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติคือการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบสหประชาชาติในการประสานงานเพื่อลดภัยพิบัติ และเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกิจกรรมการลดภัยพิบัติของระบบสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาค กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และมนุษยธรรม
UNODC
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเป็นผู้นำระดับโลกในการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมระหว่างประเทศ UNODC ดำเนินงานในทุกภูมิภาคของโลกผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ของสำนักงานพื้นที่
UNOPS
ภารกิจของสำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ คือการช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้น และประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
UNV
โครงการอาสาสมัครของสหประชาชาติระดมอาสาสมัครเพื่อทำงานให้กับหน่วยงานของสหประชาชาติ ทั้งในโครงการพัฒนาและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ