สิ่งพิมพ์

กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙

28 ธันวาคม 2021

เผยแพร่โดย

RCO

เผยเพร่ร่วมกับ

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5579
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4761

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้