นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา ประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงเรียนของตัวเอง