เรื่อง

เชิดชูฮีโร่บ้านเกิด

22 ธันวาคม 2021
ภาพ: © UNICEF/2021/Cedric Arnold

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้