เรื่อง

สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12 มีนาคม 2022
ภาพ: © UN

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้