เรื่อง

จากแรงบันดาลใจเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมในสังคม สู่การทำงานเพื่อสิทธิเด็ก

10 พฤษภาคม 2022
ภาพ: © ยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้