ผู้จัดงาน

UN

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยากจนต้องหมดไป
ความอดอยากต้องหมดไป
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
แก้ปัญหาโลกร้อน
ชีวิตในน้ำ
ชีวิตบนบก

ข้อมูลติดต่อ

rco-th@un.org
06 มิถุนายน 2022 | 1:00pm - 3:30pm

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทย

สหประชาชาติในประเทศไทย
ภาพ: © สหประชาชาติในประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทยกำหนดจะเข้าร่วมพิธีการลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาขีดความสามารถและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในจังหวัด ผ่านการร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนเจตจำนงอันแน่วแน่ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความมุ่งหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการพัฒนาที่ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

วาระเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะสามารถร่วมมือกับสหประชาชาติ ได้แก่ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการพัฒนาขีดความสามารถ (2) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน (3) การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว การแก้ปัญหาการเผาชีวมวลด้วยแนวทางที่อิงธรรมชาติ และการลดมลพิษทางอากาศและพลาสติก (4) การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียอาหาร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการทำฟาร์มอัจฉริยะ และ (5) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลโดยการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร
ถนนราชดำเนินนอก
Thailand
06 มิถุนายน 2022 | 1:00pm - 3:30pm

เกี่ยวกับอีเวนต์