เรื่อง

GCNT-ESCAP-UN Country Team Thailand รวมพลังอาเซียน ขยายผลสู่เอเชียแปซิฟิก ชู 3 วาระโลกยั่งยืน โลกร้อน-ความหลากหลายทางชีวภาพ-พัฒนาสังคม

02 มิถุนายน 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact
ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้