ข่าวประชาสัมพันธ์

คำประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของสมาชิก GCNT ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การปกป้องธรรมชาติ อย่างเป็นรูปธรรม วัดผล และขยายผลได้

09 พฤศจิกายน 2022

สมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศบริการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงจะเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ร่วม ปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการ แก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้สมาชิกฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่น บริหารจัดการ กำหนดนโยบายและใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีระบบในการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และด้วยการ สนับสนุนกลไกทางการเงิน การบริหารจัดการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย ของประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองพื้นที่บนบกและทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่ ภายในปี ค.ศ. 2030

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้