ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวโครงการ WE RISE Together ในประเทศไทย และ ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Thailand Women’s Empowerment Principles Awards

07 พฤศจิกายน 2022

ข้อความประกอบ: Photo: UN Women/Phakhawat Sriratana, Prasert Teerawankongsiri and Theerachai Pipopsophonchai

กรงเทพฯ — ผู้นำองค์กรและองค์กรธุรกิจ 6 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Women's Empowerment Principles (WEPs) Awards ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติบริษัทที่มีแนวปฏิบัติและโครงการที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ

ผู้นำและบริษัทที่ชนะเลิศแต่ละสาขา ได้แก่

  • สาขาผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ: พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)

  • สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ: บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
  • สาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ: ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด
  • สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
  • สาขาความโปร่งใสและการรายงาน: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • สาขาองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม: บริษัท คอนเนคติ้ง เฟาน์เดอร์ จำกัด

งานประกาศผลรางวัลประจำปีนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน รางวัลตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระ 7 คน จากองค์กรจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้นำองค์กรเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา และบริษัททั้ง 6 องค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะประกาศผลรางวัลในวันที่ 23 พฤศจิกายนศกนี้อีกด้วย

ข้อความประกอบ: Sara Rezoagli, Chargée d’Affaires, a.i., the Delegation of the European Union to Thailand. Photo: UN Women/Phakhawat Sriratana, Prasert Teerawankongsiri and Theerachai Pipopsophonchai

รางวัล WEPs ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ WeEmpowerAsia ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลงแล้วในปีนี้ คุณซาร่า เรโซอากลิ อุปทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของรางวัลนี้ และความจำเป็นในการพัฒนาวัฒนธรรมธุรกิจที่ครอบคลุมทุก ๆ เพศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างได้อย่างยั่งยืน

คุณซาร่าห์ นิบส์ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า “บริษัทที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน บริษัทที่ลงนามสนับสนุน WEPs มีจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยองค์กรแล้ว เราอาจจะไม่ก้าวมาได้ไกลเพียงนี้หากปราศจากแรงสนับสนุนและความร่วมมือของพันธมิตรในประเทศไทย องค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง (WEPs) และร่วมกันจัดงานรางวัล WEPs Awards ในช่วงปีที่ผ่านมา”

ทั้งนี้ หลักการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง (WEPs) นี้ ประกอบด้วยหลักการ 7 ข้อที่เป็นแนวทางทางการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในระดับผู้นำ ในสถานที่ทำงาน ตลาด และชุมชน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าจำนวนองค์กรธุรกิจไทยที่เริ่มปรับตัวและคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศและครอบคลุมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับในปีนี้ มีบริษัทส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลมากว่า 60 ใบ โดยมาจากภาคธุรกิจที่หลากหลายทั้งภาคเทคโนโลยีและการลงทุน กิจการที่เน้นผลเชิงบวกต่อสังคมและกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อความประกอบ: (from left) Ruenvadee Suwanmongkol, Secretary-General of the Securities and Exchange Commission; Sarah Knibbs, Regional Director, a.i. of UN Women in Asia and the Pacific; and Wimonkan Kosumas, Deputy Director-General of the Office of SME Promotion, for their strong leadership and continued commitment to the WEPs. Photo: UN Women/Phakhawat Sriratana, Prasert Teerawankongsiri and Theerachai Pipopsophonchai

ในปีนี้ UN Women จัดงานมอบรางวัลโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

เพื่อแสดงความขอบคุณผู้นำหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและศักยภาพของผู้หญิงในปีนี้ UN Women ได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) เพื่อเชิดชูผู้นำองค์กรภาครัฐที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี

ข้อความประกอบ: Angela Macdonald PSM, Australian Ambassador to Thailand. Photo: UN Women/Phakhawat Sriratana, Prasert Teerawankongsiri and Theerachai Pipopsophonchai

ในงานนี้ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติเปิดตัวและแนะนำโครงการ WE RISE Together ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง UN Women และรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดที่เท่าเทียมให้แก่ผู้ประกอบการผู้หญิงผ่านการสร้างซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN WOMEN
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้