เรื่อง

'สภาพแวดล้อมปลอดภัย-ดีต่อสุขภาพ' สิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานทุกคน

24 เมษายน 2023
ภาพ: © UN Women/Nicolas Axelrod

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ILO
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้