ผู้จัดงาน

UN

สตรีมเพื่อชมอีเวนต์

https://www.facebook.com/thailand.un

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยากจนต้องหมดไป
ความอดอยากต้องหมดไป
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ
น้ำสะอาดและสุขอนามัย
พลังงานสะอาดราคาถูก
งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล้ำ
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาโลกร้อน
ชีวิตในน้ำ
ชีวิตบนบก
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

onwara.poonsombat@one.un.org
11 กันยายน 2020 | 9:45am - 11:40am

ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

สหประชาชาติประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” เพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
10240 กรุงเทพฯ
Thailand
11 กันยายน 2020 | 9:45am - 11:40am

เกี่ยวกับอีเวนต์

ผู้พูด

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ