เรื่อง

Thai Agricultural Sector: From Problems to Solutions

02 ธันวาคม 2020
ภาพ: © UNRCO Thailand/Piyasak Ausap

เขียนโดย

Nawarat Chalermpao

FAO
Assistant FAO Representative (Programme)
 
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้