เรื่อง

“Our Common Agenda” report looks ahead to the next 25 years

12 กันยายน 2021

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้