เรื่อง

Enhancing lifelong learning opportunities for underprivileged Thai youth and adults during the COVID-19 pandemic

08 พฤศจิกายน 2021

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้