เรื่อง

International Women’s Day 2022: “Equality today for a sustainable tomorrow”

03 ธันวาคม 2021
ภาพ: © Pim Chu/Unsplash

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้