เรื่อง

IOM Supports Royal Thai Marine Police Training in Counter Trafficking and Border Management

20 มกราคม 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

IOM
International Organization for Migration

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้