เรื่อง

2022 International Women’s Day contest winners announced

18 กุมภาพันธ์ 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ILO
International Labour Organization
IOM
International Organization for Migration
ITU
International Telecommunication Union
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN ESCAP
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้