เรื่อง

IOM-UNICEF strengthen sustainable reintegration services of migrants in Asia

21 กรกฎาคม 2022
ภาพ: © IOM Thailand/2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

IOM
International Organization for Migration
UNICEF
United Nations Children’s Fund

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้