เรื่อง

UNESCO webinar explores impact of digital technology on freedom of expression and media viability in Thailand

21 กรกฎาคม 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้