เรื่อง

OHCHR - Empowering women journalists for greater inclusion

05 มีนาคม 2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN
United Nations

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้