25 พฤษภาคม 2021 | 12:00 AM - 25 มิถุนายน 2021 | 12:00 PM

เสียงของคุณมีความหมาย ช่วยสหประชาชาติวางแนวทางเพื่อประเทศไทยพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สหประชาชาติ ประเทศไทยอยากฟังความเห็นจากคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราในอีก 5-6 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และความร่วมมือกับประเทศไทยในการพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเห็นของคุณมีค่าและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของเรา

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

FAO, ILO, IOM, ITC, ITU, OHCHR, RCO, UN Women, UN-Habitat, UNAIDS, UNDP, UNDRR, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNOPS, UNV, WHO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยากจนต้องหมดไป
ความอดอยากต้องหมดไป
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ
น้ำสะอาดและสุขอนามัย
พลังงานสะอาดราคาถูก
งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล้ำ
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาโลกร้อน
ชีวิตในน้ำ
ชีวิตบนบก
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

RCO-TH@un.org
25 พฤษภาคม 2021 | 12:00 AM - 25 มิถุนายน 2021 | 12:00 PM

เกี่ยวกับโครงการ