เรื่อง

ความขัดแย้งในยูเครน อาจกระทบความมั่นคงทางอาหารโลกอย่างไรบ้าง

11 มีนาคม 2022
ภาพ: © วศิน ปฐมหยก

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
UN WOMEN
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
UN HABITAT
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
UNHCR
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
WFP
โครงการอาหารโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้