เรื่อง

‘ขยะกองเท่าภูเขา เราแก้ไขได้’ ส่องแนวคิดเมืองอัจฉริยะ พิชิตขยะ 900 ตัน/วันของแหลมฉะบัง

23 มิถุนายน 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN HABITAT
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
UN Environment
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้