เรื่อง

เรื่องเพศต้องคุยได้ สอง-ยศวดี ดิสสระ แห่งสภาเด็กและเยาวชนกับการพลิกโฉมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นไทย

15 ธันวาคม 2022
ภาพ: © สหประชาชาติในประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้