การประเมินผลกระทบจากโควิด 19 ในประเทศไทย : การจ้างงานและตลาดแรงงาน

ผลกระทบสืบเนื่องจากโควิด 19 ที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้งทางตรง (จากมาตรการปิดประเทศภายใน) และทางอ้อม (ผลสะเทือนต่ออุปสงค์และอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน และการท่องเที่ยว) มีแนวโน้มที่จะรุนแรง สัญญาณของการหยุดชะงักในโลกของตลาดงานในไตรมาสแรกของปี 2563 ในประเทศไทยก็ปรากฏให้ได้เห็นแล้ว และคาดว่าปัญหานี้จะหยั่งรากลึกและขยายวงกว้างขึ้นในหลายเดือนข้างหน้า

การศึกษานี้อาศัยข้อมูลจากการสำรวจแรงงานในไตรมาสแรกของปี 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารการประเมินผลกระทบจากโควิด 19 จัดทำโดยสหประชาชาติ ประเทศไทย

เผยแพร่โดย
ILO