การประเมินผลกระทบจากโควิด 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

เป้าหมายของยูนิโดคือการศึกษาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิต และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเภทของผลกระทบที่เกิดกับบริษัทต่าง ๆ วิธีการที่พวกเขารับมือกับวิกฤตการระบาดใหญ่ และการสนับสนุนประเภทใดบ้างที่พวกเขาได้รับจนถึงขณะนี้ นอกจากนี้ยังอภิปรายเกี่ยวกับความเสียหายที่ผลกระทบเหล่านี้มีต่อความก้าวหน้าของประเทศในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ดังที่ได้ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9 ว่าด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และเอื้อให้เกิดนวัตกรรม และท้ายที่สุดเราได้ยังเสนอคำแนะนำเชิงนโยบายจำนวนหนึ่งอีกด้วย

เรารวบรวมข้อค้นพบนี้จากการสำรวจออนไลน์ โดยร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายของยูนิโดในประเทศไทย

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารการประเมินผลกระทบจากโควิด 19 จัดทำโดยสหประชาชาติ ประเทศไทย

เผยแพร่โดย
UNIDO