รายงานประจำปี 2019 โดยทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทย

รายงานประจำปี 2019 โดยทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทย แสดงให้เห็นภาพรวมของผลดำเนินการของทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทยในปี 2019 ทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทยประกอบด้วยหน่วยงานของสหประชาชาติ 19 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีโครงการกิจกรรมของตนในประเทศไทย และร่วมมือกับรัฐบาลไทยภายใต้กรอบการทำงานพันธมิตรสหประชาชาติ 2017 – 2021 (UNPAF) ซึ่งในปี 2019 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย
ยูเอ็น