เรื่อง

การขับเคลื่อนสังคมของ 10 เยาวชนนักสร้างความเปลี่ยนแปลงแห่งเครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ SDGs Youth Panel

24 ตุลาคม 2022

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้